Wednesday, January 18, 2012

Tokyo Diaries

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

the only japanese words I know: Ginza, Ueno, Shibuya, Shinjuku, Harajuku, Sashimi, Sushi, teriyaki, sukiyaki, yakitori, Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Sony,Mitsubishi, Meguro, Fuji, Dorayaki, Okonomiyaki, Gyu, Ikura, Tamago, kawaii, kirei, yuki, Azabu-juban, daijobu, chottomate kudasai, taskete kudasai, uso, baka, umeishu, sake, garubi.


that's all.

No comments: